Ürün Kategorileri

Hasta Hakları

(HASTANIN VE YASAL TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR)
Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Hastalarımızın hak ve sorumluluklarını bilmesi, aldığı hizmetin kalitesini yükseltecek ve sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Hasta sorumluluklarını da hatırlatarak hastalarımızın haklarını korumayı taahhüt ediyoruz. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınızı hizmet aldığınız kişiye, hekiminize ya da Hasta İlişkileri Müdürlüğü yetkililerine sorabilirsiniz.

1.SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA

 • Sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerini adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde alma.
 • Irk, inanç, renk, ulusal köken, dil, soy, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum, yaş, sakatlık, sağlık güvencesi, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi hizmeti alma.
 • Tıbbi etik kurallar, uluslararası kalite standartları, teknoloji, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyede hizmet alma.
 • Hizmetlerde öncelik hakkının yasa ve tıbbi kriterlere dayalı, objektif olarak verildiğini bilme.

2.BİLGİ EDİNME VE HABERLEŞME
 
 • Hizmet sağlayan kişilerin isimlerini, kimliklerini ve mesleki unvanlarını bilme.
 • Hasta, sağlık durumu, uygulanacak tıbbi işlemler, işlemlerin faydaları ve sakıncaları, hastalığın seyri ve alternatif tedavi seçeneklerine yönelik bilgiyi anlayacağı şekilde isteme.
 • Hastanın değerlerine, inançlarına, yaşam felsefesine saygılı, ruhi durumuna uygun nazik bir ifade ile bilgi alma.
 • Gerektiğinde tercüman desteği talep etme.
 
3.SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME
 
 • Bilgilendirildikten sonra hizmet sağlayacak hekimi, sağlık personelini, sağlık kurumunu ve tedavi yöntemini seçme ve değiştirme.

4.MAHREMİYET VE ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERİLMESİ
 
 • Hizmet alım süreçlerinde her türlü gizlilik ilkelerine, görsel ve işitsel mahremiyet esaslarına özen gösterilmesini isteme.
 • Hastane kuralları çerçevesinde refakatçi bulundurma ve ziyaretçileri belirleme.

5.GİZLİLİK
 
 • Hastanın tıbbi belgeleri, ödeme kaynağı ve tüm iletişim bilgilerinin kanun ile müsaade edilen haller dışında ölümünden sonra bile gizli tutulmasını isteme.
 • Sağlık Bakanlığı'nın, hastanın ya da yasal temsilcisinin onayı olmaksızın araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılmayacağını, araştırmaya katıldığında yine hastanın rızası alınarak isminin açıklanacağını bilme.

6.RIZA (ONAM)
 
 • Acil durumlar dışında ve kanunda belirtilen usullere göre her türlü teşhis yöntemi ve tedaviye başlanmadan önce onay verme.

7.TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA
 
 • Yasaların izin verdiği ölçüde tedaviyi reddetme ve bu kararın tıbbi sonuçları hakkında bilgilendirilme.

8.AĞRI YÖNETİMİ
 
 • Ağrının değerlendirilmesini ve uygun yöntemle giderilmesini isteme.

9.DANIŞMA (KONSÜLTASYON)
 
 • Hekimi gerekli gördüğünde ya da hastanın talebi üzerine diğer hekimlere danışma.

10.GÜVENLİK
 
 • Can ve mal güvenliğinin sağlanması için tehlike ve suistimalden korunma.

11.DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA
 
 • İmkânlar ölçüsünde hastanın dini vecibelerini yerine getirebilir.

12.ŞİKAYET 
 
 • Şikâyet, teşekkür ya da önerilerini bildirme, yasal haklar saklı kalmak üzere şikâyetin gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucuna yönelik bilgilendirilme.

Son Güncelleme : 28/10/2021